Opiskelu

Opiskelussa painotetaan opintojen vuosittaista etenemistä ja tavoitteellisuutta, kuitenkin niin, että kaikessa säilyy mukana tekemisen, kokeilun ja ilmaisun ilo.

Opetuksessa lähdetään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta kehityksen tukemisesta kuvataiteen alalla. Oppilasta kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun ja tietojen ja taitojen kasvattamiseen ja luomaan edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja toimimiseen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on ohjata kykyyn huomioida ympäröivää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa ilmaisemalla itseään taiteen keinoin sekä ohjata keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

VALMENTAVAT OPINNOT

5-6 -vuotiaille (53h/lukuvuosi)

Valmentavat opinnot ovat tekemistä, kokemista, ja uuden oppimista juuri tekemisen kautta. Avataan reittejä kuvataiteen maailmaan tarinoiden ja mielikuvien sekä äänien ja liikkeen avulla. Samalla opetellaan tunnistamaan ja käyttämään erilaisia materiaaleja ja työvälineitä.

PERUSOPETUS

7-9 -vuotiaille (60h/lukuvuosi)

Perusopinnot ovat kuvallisen ilmaisun oppimista kokemusten ja elämysten avulla. Tarkastelemalla luontoa, esineympäristöä ja elinympäristöä luovasti, tehdään taidetta. Työvälineiden ja -materiaalien käytön oppiminen tapahtuu kokeilemalla ja harjoittelemalla iloisessa ilmapiirissä.

10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)
Jatketaan matkaa kuvataiteen eri menetelmiin ja teknisten valmiuksien parantamiseen jo olemassa olevista tiedoista ja taidoista. Oppilaita kannustetaan tekemään kokeiluja ja valintoja tekniikoiden ja materiaalien kanssa uutta etsien ja vanhaa soveltaen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)
Syventävissä opinnoissa työskennellään teemoittain jaksoissa, joissa eri ilmaisukeinoin syvennetään omia taitoja. Teemajaksoissa perehdytään mm. piirustukseen ja maalaukseen, tekstiili-ilmaisuun, muotoiluun ja kuvanveistoon sekä ympäristötaiteeseen.