Toimintasuunnitelma

KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

1. YLEISTÄ

Koskelan Setlementti Ry on järjestänyt iltapäivätoimintaa jo vuodesta 1996. V. 2000 toiminta laajeni kokopäiväiseksi. Laki aamu- ja iltapäivätoiminnasta 1.8.2004 antoi puitteet toiminnan tavoitteiden ja sisällön suunnittelulle.

Sopimus kaupungin ja Setlementti Ry:n kanssa tehtiin 18.6.2003. Silloiset sopijapuolet sitoutuivat järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, jonka perusteet on opetushallituksessa laadittu perusopetuslain 489 § 3. momentin mukaisesti. V. 2007 toiminta laajeni käsittämään Suolahden Asemakoulun 30-paikkaisen iltapäivätoiminnan.

Äänekosken kaupunki avustaa vuosittain Koskelan Setlementtiä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Koordinaattorina toimii Sari Valtonen.

2. TAVOITTEET

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Tavoitteena on tarjota koululaiselle heidän tarpeistaan lähtevää monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä mahdollisuutta lepoon ja rentoutumiseen.  Toiminnan tavoitteena on turvallisuus, laadullisuus, kodinomaisuus ja yhteistyö kodin ja koulun kanssa.

Sosioemotionaalisena tavoitteena on, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Ihmissuhteiden pysyvyys edistää niin lapsen kokemusta turvallisuudesta kuin ohjaajan mahdollisuutta tukea hänen kehitystään. Koululainen tarvitsee erityisesti kaveripiirin hyväksyntää ja tunteen omaan ryhmään kuulumisesta. Tässä aamu- ja iltapäivätoiminnan kasvatustehtävä korostuu ennen kaikkea koululaisen itsetunnon ja omatoimisuuden tukemisessa, sekä sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden oppimisessa ja hallinnassa. Tavoitteena on yhteisöllinen ilmapiiri, joka heijastaa vastuun, luottamuksen ja huolenpidon arvoja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on myös osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Osallisuuden toteuttamista voidaan edistää lasten osalta ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun, toiveita esim. askarteluiden pohtimiseen. Näin toiminnan sisältöä voidaan kehittää heitä kiinnostavaksi ja motivoivaksi. Yksityiskohtaisessa vuosisuunnitelmassa toteutetaan kuukausittain vaihtuvia vuodenaikaan liittyviä teemoja. Teemoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Tärkeää on, ettei aamu-ja  iltapäivätoiminnasta tule toista koulupäivää. Toiminta on koululaisen vapaa-aikaa. 

3. SISÄLTÖ

Setlementtityön perusajatuksena on, että jokaisella lapsella on oikeus aikuisen huolenpitoon ja suojaan. Terveen itsetunnon perustana on arvostus ja hyväksyntä ainutkertaisena yksilönä.

Toiminta on suunniteltu siten, että siinä korostuu sosiaalinen vuorovaikutus, eettiset kokemukset, liikuntahetket päivittäin, sekä mahdollisuus vapaaseen leikkiin, rentoutumiseen ja lepoon. Sisällöllisesti kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin, luovaan toimintaan, kaverisuhteisiin ja myönteisiin elämyksiin.

Päiväohjelma koostuu seuraavasti: Aamupäivä on varattu leppoisaan yhdessäoloon, keskusteluihin, pelailuun ja lepoon – näin valmistaudutaan koulupäivään. Iltapäivät ovat toiminnan aikaa. Koululaiset rakentelevat, leikkivät roolileikkejä, piirtävät, pelaavat ja maalaavat omalla ajallaan ja välillä ohjattuna.  Välipala tarjotaan n. klo 13.30 alkaen.  Kaiken toiminnan pohjana on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa on mahdollisuus toiminnallisuuteen, yksilöllisyyteen ja yhdessä oppimiseen.

Sisältöä suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota koululaisten turvallisuuteen. Yhteiset säännöt ja rajat antavat koululaiselle tunteen turvallisuudesta ja välittämisestä, sekä yhteenkuuluvaisuudesta.

Äänekosken aamu- ja iltapäivätoiminnassa ohjaajat saattavat aamuisin ja hakevat iltapäivällä koululaiset  Koulunmäen yhtenäiskoululta.

Toiminta-aika

Koskela järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1- 2-luokkalaisille Äänekoskella 7.30-16.30 ja Suolahdessa iltapäivätoimintaa 12.00-16.30 koulun toiminta-aikojen mukaan (ei lauantaisin).

 

4. TILAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Äänekosken aamu- ja iltapäivätoiminta sijaitsee Koskelan tiloissa, osoitteessa Rautatienkatu 25.  Läheinen sijainti Koulunmäen yhtenäiskoulun kanssa on todettu toimivaksi.  Sisätiloista löytyy mm. leikkitila, TV-huone, askartelutila sekä ruokasali. Liikuntaa voi harrastaa päivittäin pienessä liikuntasalissa. Koskelalla on oma piha-alue ja lähellä sijaitseva Huuhan perhepuisto soveltuu erinomaisesti koululaisten ulkoiluun.

Suolahden koululaisten iltapäivätoiminta sijaitsee Suolahden yhtenäiskoulun yhteydessä, osoitteessa Telakkakatu 15. Sisätiloista löytyy mm. askartelu- ja leikkihuoneet, lepo-/leffahuone. Välipala käydään syömässä koulun ruokalassa. Liikuntaa voi harrastaa päivittäin koulun liikuntasalissa. Koulun suuri piha leikkialueineen ja urheilukenttineen ovat myös iltapäivätoiminnan käytössä. Satunnaisesti käytössä on myös Suolahden jäähalli.

 

5. HAKUMENETTELY

Alustava tiedote menee helmikuussa kouluun ilmoittaumisen yhteydessä vanhemmille sekä kaikkiin eskariryhmiin. Varsinainen haku tapahtuu huhtikuun aikana sähköisesti. Tarkempi aika ilmoitetaan Äänekosken ilmaisjakelulehdissä (Pikkukaupunkilainen ja Äksä) ja Koskelan Setlementin nettisivuilla.

1-luokkalaiset saavat aina  paikan aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Toiminnan tietopaketti lähetetään kesäkuun alussa vanhemmille. Vanhempien ja koululaisten tutustumispäivä toimipisteeseen on koulun alkua edeltävä päivä. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat voisivat päästä mukaan toimintaan. Paikkaa voi hakea myös kesken kauden soittamalla toimipisteisiin.

 

6. HENKILÖSTÖ 2023-2024

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnassa vastaavana ohjaajana toimii  Minna Laine (tällä hetkellä poissa). Vastaavan ohjaajan viransijaisuutta tekee Virve Viirumäki. Ohjaajina Taina Hämäläinen, Amalia Leino ja Anniina Aliranta.

Suolahden iltapäivätoiminnassa vastuuohjaajana on Heli Rämö, ohjaajina  Päivi Salo ja Päivi Juntunen.

Eri oppilaitosten, lähinnä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tarjotaan työkausittain työssäoppimistilaisuuksia.

 

7. YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA

Vanhemmat

Yhteistyö kotien kanssa perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on tärkeää. Toivomme, että vanhemmat ottavat yhteyttä heti, jos joku asia mietityttää, perheessä on iloja tai suruja.

Itsenäisesti kotiin kulkevien koululaisten vanhempien kanssa sovitaan erikseen lähtöajoista.

Koulu

  • Tiedotteet ja lausunnot oppilaasta, pyydettäessä.
  • Puhelimitse tarvittaessa koululaista koskevissa asioissa puolin ja toisin. (vanhemmilta kysytään kirjallinen lupa yhteistyöhön esitietolomakkeessa)

Koskelan sisäinen yhteistyö

  • sopimuksen mukaan musiikkituokioita soitonopettajan johdolla
  • taideopetusta pyydettäessä teemojen mukaan täydentämään toimintaa
  • lisäksi opiston omat näyttelyt ja niihin osallistuminen kuuluvat virikkeellisiin ja monipuolisiin toimintoihin
  • sopimuksen mukaan Koskelan Tanssin järjestämää toimintaa
  • yhteistyö maahanmuuttajaryhmien kanssa

Eri oppilaitokset

Eri oppilaitosten opiskelijat suunnittelevat ja ohjaavat iltapäiviä koululaisille ja suorittavat työssäoppimisjaksoja syksyisin ja keväisin.

8. TOIMINNAN SISÄLLÖN SUUNNITTELU/ARVIOINTI

Syksyllä ohjaajat suunnittelevat toimintakauden ohjelman pääpiirteittäin. Teemoissa huomioidaan juhlapyhät, erityisesti isän- ja äitienpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu ja pääsiäinen. Vuodenajat näkyvät askarteluissa, maalauksissa ja toiminnassa yleensä.

Kuukausisuunnitelma tehdään yleissuunnitelman pohjalta, missä huomioidaan tilojen, välineiden ja tarvikkeiden käyttö sekä sisällön toimintakokonaisuudet.

Viikkosuunnitelma rakennetaan kuukausisuunnitelman pohjalta. Määritellään jokapäiväiset tehtävät: vapaa toiminta, pelit, leikit ja ulkoilu.

Toiminnasta pidetään päiväkirjaa, johon merkitään päivittäiset käyntikerrat. Päiväkirjassa eritellään aamu-ja iltapäiväkävijät. Maksujen laskutus perustuu päiväkirjamerkintöihin.

Raportti aamu- ja iltapäivätoiminnasta talousselvityksineen toimitetaan lukukausittain sekä Koskelan Setlementin hallitukselle että Äänekosken kaupungille.

Toiminnan laadun arviointia selvitetään myös asiakaskyselyillä. Toiminnan arvioijina ovat lapset, vanhemmat ja henkilökunta. Toiminnan laatua arvioidaan joka toinen vuosi arviointikyselyillä vanhemmilta.

Koskela on mukana opetushallituksen organisoimassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arvioinnissa.

 

9. TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Turvallisuussuunnitelmaa toteutetaan yhteisillä sisä- ja ulkoalueen säännöillä. Sovitaan selkeät rajat ja sopimukset yhdessä olemiseen ja ne käydään läpi koululaisten kanssa heti syksyllä toiminnan alettua.

Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelmassa on ohjeistukset sairastumisen, tapaturman, koululaisen karkaamistilanteen, tulipalon yms. poikkeus tapausten varalle.

Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa käydään läpi turvallisuussuunnitelma ja perehdytyskansio.

 

10. IRTISANOMINEN

Koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintapaikan irtisanominen tehdään sähköisesti Koskelan nettisivujen lomakkeen kautta.

HUOM!
Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti! 

Iritisanomispäivä on joko kuluva päivä tai jokin myöhempi päivä.