RYHMÄT JA SISÄLTÖ

Kuvataiteen perusopetuksessa opinnot etenevät tasolta toiselle. Opinnot voi aloittaa milloin vain, tärkeintä on innostus kuviin, niiden katsomiseen ja tekemiseen. Oppilaita kannustetaan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Taiteen perusopetus on paikallisesti annettavaa taidekasvatusta, jota antavat taidealan koulutetut ammattilaiset. Se pohjautuu valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteisiin (2017) sekä Koskelan kuvataidekoulun omaan opetussuunnitelmaan (2018).

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

VARHAISIÄN OPINNOT
5-6 vuotiaille (40h/lukuvuosi)

Varhaisiän opinnot ovat tekemistä, kokemista ja uuden oppimista taiteellisen toiminnan kautta. Kuvataiteen maailmaan tutustutaan leikinomaisesti yhdessä lasten ajatusten ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Samalla opetellaan tunnistamaan ja käyttämään erilaisia materiaaleja ja työvälineitä. Materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun.

PERUSOPINNOT I
7-9-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Perusopinnoissa kehitetään omaa kuvallista ilmaisua tekemisen ja ympäristön havainnoinnin kautta luovasti kokeilemalla ja rennosti harjoittelemalla. Omien ideoiden yksilölliseen ilmaisuun sekä uusiin materiaaleihin ja välineisiin tutustumiseen kannustetaan. Materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun.

PERUSOPINNOT II
10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Jatketaan omakohtaista oppimista kuvataiteen eri menetelmissä ja teknisissä valmiuksissa. Jo olemassa olevia tietoja ja taitoja sovelletaan osana uuden etsimistä. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan sekä tekemään valintoja ja kokeiluja, jotka tukevat persoonallista ja monipuolista taideilmaisua. Materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun.

SYVENTÄVÄT OPINNOT
13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)

Syventävissä opinnoissa omia työskentely- ja keskustelutaitoja syvennetään työpajoissa, joissa perehdytään mm. piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, digitaaliseen työskentelyyn, muotoiluun sekä valokuvaukseen. Opinnot antavat valmiuksia hakeutua taidealan jatkokoulutukseen. Materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun.