RYHMÄT JA SISÄLTÖ

Kuvataiteen perusopetuksessa opinnot etenevät tasolta toiselle. Opinnot voi aloittaa milloin vain, tärkeintä on innostus kuviin, niiden katsomiseen ja tekemiseen. Oppilaita kannustetaan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Taiteen perusopetus on paikallisesti annettavaa taidekasvatusta, jota antavat taidealan koulutetut ammattilaiset. Se pohjautuu valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteisiin (2017) sekä Koskelan kuvataidekoulun omaan opetussuunnitelmaan (2018).

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

PERUSOPINNOT I
7-9-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Perusopinnoissa tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin ja materiaaleihin luovasti kokeillen ja rennosti harjoittelemalla. Tehdään havaintoja ympäristöstä,  pyritään löytämään jokaisen oppilaan omia vahvuuksia ja kannustetaan kokeilemaan uutta. Tehdään pieniä taideprojekteja, joissa opitaan pitkäjännitteistä työskentelyä.

PERUSOPINNOT II
10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Kuvataiteen menetelmien ja tekniikoiden tuntemusta lisätään. Opittuja taitoja sovelletaan ja etsitään rohkeasti omaa ilmaisutapaa. Kuvataiteesta keskustellaan ja tehdään kokeiluja, jotka tukevat persoonallista taideilmaisua. Omalle työskentelylle opitaan asettamaan tavoitteita ja tehdään pitempiä taideprojekteja.

SYVENTÄVÄT OPINNOT
13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)

Syventävissä opinnoissa valmius omaan kuvalliseen ilmaisuun ja persoonalliseen taiteentekemiseen kasvaa. Keskustellaan taiteesta, etsitään vaikutteita ja tehdään omia tulkintoja taiteen ilmiöistä. Teknistä osaamista ja materiaalinen tuntemusta syvennetään ja tavoitteena on lisätä rohkeutta kokeiluihin, värien käyttöön ja uusien tekniikoiden kokeilemiseen. Opinnot antavat valmiuksia hakea taidealan koulutukseen.